ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเครือข่ายองค์กรชุมชน
3. การส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)
4. การพัฒนาและยกระดับเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน
5. การจัดการขยะที่ต้นทางของชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste)
6. การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอยให้เป็นองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
7. การสื่อสาร รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ด้านขยะและสิ่งแวดล้อม
8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ท้องถิ่นให้เกิดการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมและยั่งยืน
9. ประสานการมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะในศาสนสถาน
10. การจัดการขยะที่ต้นทางของชุมชนปลอดขยะ
11. การฝึกอบรมสร้างวิทยากรด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม
12. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ท้องถิ่นให้เกิดการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมและยั่งยืน
13. โครงการรวมพลังสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก
14. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม
15. การฝึกอบรมสร้างวิทยากรด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม
16. การส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภค ที่รองรับมาตรฐาน G-Green
17. โครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)
18. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ (Green City)
19. เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนในการส่งเสริมและการบริโภคที่ยั่งยืน
20. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ
21. สร้างการรับรู้เพื่อการมีส่วนร่วมด้านการผลิตการบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
22. รณรงค์ส่งเสริมด้านการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP)
23. รณรงค์ส่งเสริมด้านการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP)
24. โครงการส่งเสริมและสร้างภาคีเครือข่ายในการใช้ระบบบัตรสะสมคะแนน (Green Card) ในการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
25. การส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภค ที่รองรับมาตรฐาน G-Green
26. การส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภค ที่รองรับมาตรฐาน G-Green
27. สื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อการมีส่วนร่วมด้านการผลิตการบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
28. รณรงค์ส่งเสริมด้านการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP)
29. การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ OTOP (Green Production)
30. การศึกษามาตรการที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะถุงพลาสติก
31. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
32. การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ OTOP (Green Production)
33. การส่งเสริมให้เครือข่ายองค์กรเอกชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
34. โครงการมหิงสาสายสืบ
35. การพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
36. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
37. การส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภค ที่รองรับมาตรฐาน G-Green (ปี 60 – 61)
38. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม เป้าหมาย ในการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(ปี 60 – 61)
39. การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันสร้างกระแสค่านิยมการผลิต การบริการ และการ บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ(ปี 60 – 61)
40. การส่งเสริมการใช้ระบบบัตรสะสมคะแนน ในการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Card) (ปี 60 – 61)
41. การสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ปี 60 – 61)
42. การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสค่านิยมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ(ปี 60 – 61)
43. การส่งเสริมสถานประกอบการในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) (ปี 60 – 61)
44. การส่งเสริมให้เครือข่ายองค์กรเอกชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปี 60 – 61)
45. การส่งเสริมการใช้ระบบบัตรสะสมคะแนน ในการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Card) (ปี 60 – 61)
46. โครงการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับเยาวชน เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายเยาวชนตระหนักรู้ กิจกรรมค่ายวายเท็น เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม(ปี 60 – 61)
47. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปี 60 – 61)
48. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
49. ครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) (ปี 60 – 61)
50. โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน(ปี 60 – 61)
51. การพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่า มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อมาตรการ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ)
52. พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
53. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
54. การพัฒนาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเครือข่ายองค์กรชุมชน
55. การส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
56. พัฒนาความร่วมมือสื่อมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม
57. การสร้างสังคมผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
58. การสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน
59. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม
60. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
61. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
62. การพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย
63. การพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Green Youth)
64. การพัฒนาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
65. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
66. การส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
67. โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
68. การพัฒนาศักยภาพส่งเสริมกลไกบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
69. การลดขยะจากถุงพลาสติกและการสร้างวินัยในการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำได้ (Reuseable)
70. การส่งเสริมการผลิตการบริการ และการบริโภคเพื่อรองรับมาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
71. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริโภคและการการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
72. การสื่อสารด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
73. การส่งเสริมแอปเดียวเขียวทั่วไทยหรือ Green Card Application
74. การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
75. การสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
76. การส่งเสริมสถานประกอบการในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Production)
77. การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ผลการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ UNFCCC และข้อตกลงปารีสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
78. การยกระดับขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการเสริมพลังความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
79. การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านช่องทางสื่อต่างๆ